Kara #205

$ 1.00
Kara human hair eyelash. 
High quality eyelashes made from 100% real human hair