Kara #12

$ 1.00
Kara human hair eyelash.
High quality eyelashes made from 100% real human hair